Zhao Zhang 's Publications

Preprint Papers

  Graphic Design with Large Multimodal Model
  Yutao Cheng*, Zhao Zhang*, Maoke Yang*, Hui Nie, Chunyuan Li, Xinglong Wu, Jie Shao
  arXiv   [PDF] [Project] [bib]

  Shikra: Unleashing Multimodal LLM’s Referential Dialogue Magic
  Keqin Chen, Zhao Zhang*, Weili Zeng, Richong Zhang, Feng Zhu, Rui Zhao
  arXiv   [PDF] [Code] [bib]


  Interactive Style Transfer: All is Your Palette
  Zheng Lin, Zhao Zhang, Kang-Rui Zhang, Bo Ren, Ming-Ming Cheng
  arXiv   [PDF] [Code] [中译版] [bib]


  Image Harmonization by Matching Regional References
  Ziyue Zhu, Zhao Zhang, Zheng Lin, Ruiqi Wu, Chunle Guo
  arXiv   [PDF] [Code] [中译版] [bib]


Journal Papers

2023

  Co-Salient Object Detection with Co-Representation Purification
  Ziyue Zhu*, Zhao Zhang*, Zheng Lin, Xing Sun, Ming-Ming Cheng
  TPAMI 2023   [PDF] [Code] [中译版] [bib]

2022

  Sequential Interactive Image Segmentation
  Zheng Lin, Zhao Zhang, Zi-Yue Zhu, Deng-Ping Fan, Xia-Lei Liu
  CVMJ 2022   [PDF] [Code] [中译版]

2021

  Bilateral Attention Network for RGB-D Salient Object Detection
  Zhao Zhang, Zheng Lin, Jun Xu, Wenda Jin, Shao-Ping Lu, and Deng-Ping Fan
  TIP 2021   [PDF] [Code] [bib]

2020

  Rethinking RGB-D Salient Object Detection: Models, Datasets, and Large-Scale Benchmarks
  Deng-Ping Fan, Zheng Lin, Zhao Zhang, Menglong Zhu, Ming-Ming Cheng
  TNNLS 2020   [PDF] [Code] [Project] [bib]


Conference Papers

2024

  Link-Context Learning for Multimodal LLMs
  Yan Tai, Weichen Fan, Zhao Zhang, Feng Zhu, Rui Zhao, Ziwei Liu
  CVPR 2024   [PDF] [Code] [bib]


2023

  Described Object Detection: Liberating Object Detection with Flexible Expressions
  Chi Xie*, Zhao Zhang*, Yixuan Wu, Feng Zhu, Rui Zhao, Shuang Liang
  NeurlPS 2023   [PDF] [Code] [bib]

  Advancing Referring Expression Segmentation Beyond Single Image
  Yixuan Wu*, Zhao Zhang*, Chi Xie, Feng Zhu, Rui Zhao
  ICCV 2023   [PDF] [Code] [bib]

2022

  PAC-Net: Highlight Your Video via History Preference Modeling
  Hang Wang, Penghao Zhou, Chong Zhou, Zhao Zhang, Xing Sun
  ECCV 2022   [PDF] [bib]

  Multi-Mode Interactive Image Segmentation
  Zheng Lin, Zhao Zhang*, Ling-Hao Han, Shao-Ping Lu
  ACM MM 2022   [PDF] [Code] [中译版]

  KnifeCut: Refining Thin Part Segmentation with Cutting Lines
  Zheng Lin, Zheng-Peng Duan, Zhao Zhang, Chunle Guo, Ming-Ming Cheng
  ACM MM 2022 (Oral)   [PDF] [Code] [中译版]

  FocusCut: Diving into a Focus View in Interactive Segmentation
  Zheng Lin, Zheng-Peng Duan, Zhao Zhang, Chun-Le Guo, Ming-Ming Cheng
  CVPR 2022 (Oral)   [PDF] [Code] [中译版] [bib]

2020

  Interactive Image Segmentation with First Click Attention
  Zheng Lin, Zhao Zhang, Lin-Zhuo Chen, Ming-Ming Cheng, Shao-Ping Lu
  CVPR 2020   [PDF] [Code] [Project] [bib]

2018

  Low Resolution Face Recognition and Reconstruction via Deep Canonical Correlation Analysis
  Zhao Zhang Yun-Hao Yuan, Xiao-bo Shen, Yun Li
  ICASSP 2018   [PDF] [bib]

2017

  Face Hallucination and Recognition Using Kernel Canonical Correlation Analysis
  Zhao Zhang Yun-Hao Yuan, Yun Li, Bin Li, Ji-Peng Qiang
  ICONIP 2017 (Oral)   [PDF] [Slides] [bib]

  Supervised Deep Canonical Correlation Analysis for Multiview Feature Learning
  Yan Liu, Yun Li, Yun-Hao Yuan, Ji-Peng Qiang, Min Ruan, Zhao Zhang
  ICONIP 2017   [PDF] [bib]