Zhao Zhang 's Publications

Journal Papers

2020

  Rethinking RGB-D Salient Object Detection: Models, Data Sets, and Large-Scale Benchmarks
  Deng-Ping Fan, Zheng Lin, Zhao Zhang, Menglong Zhu, Ming-Ming Cheng
  TNNLS 2020   [PDF] [Code] [Project] [bib]

  Bilateral Attention Network for RGB-D Salient Object Detection
  Zhao Zhang, Zheng Lin, Jun Xu, Wenda Jin, Shao-Ping Lu, and Deng-Ping Fan
  ArXiv 2020   [PDF] [Code] [bib]


Conference Papers

2020

  Interactive Image Segmentation with First Click Attention
  Zheng Lin, Zhao Zhang, Lin-Zhuo Chen, Ming-Ming Cheng, Shao-Ping Lu
  CVPR 2020   [PDF] [Code] [Project] [bib]

2018

  Low Resolution Face Recognition and Reconstruction via Deep Canonical Correlation Analysis
  Zhao Zhang Yun-Hao Yuan, Xiao-bo Shen, Yun Li
  ICASSP 2018   [PDF] [bib]

2017

  Face Hallucination and Recognition Using Kernel Canonical Correlation Analysis
  Zhao Zhang Yun-Hao Yuan, Yun Li, Bin Li, Ji-Peng Qiang
  ICONIP 2017 (Oral)   [PDF] [Slides] [bib]

  Supervised Deep Canonical Correlation Analysis for Multiview Feature Learning
  Yan Liu, Yun Li, Yun-Hao Yuan, Ji-Peng Qiang, Min Ruan, Zhao Zhang
  ICONIP 2017   [PDF] [bib]